Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Dzień dobry, w celu ułatwienia poruszania się w poszczególnych zapisach regulaminu na początku znajduje się spis treści:

 1. Definicje
 2. Dane Sprzedawcy
 3. Zakup treści cyfrowych (Materiałów edukacyjnych) 
 4. Zakup Usługi (konsultacji)
 5. Zakup Produktów 
 6. Konto Użytkownika
 7. Newsletter 
 8. Prawa autorskie 
 9. Odstąpienie od umowy
 10. Reklamacje 
 11. Dane osobowe i pliki cookies
 12. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
 13. Zmiany regulaminu
 14. Postanowienia końcowe. 

_________________________________

 

§ 1.  DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

 1. Sprzedawca – Emocjonalia Aleksandra Kuberska Marta Jagodzińska S.C. ul. Hallera 132/137 80-416 Gdańsk NIP:5842829960 REGON: 524242128;
 2. Sklep Internetowy – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.emocjonalia.pl, której właścicielem i administratorem jest Sprzedawca, za pośrednictwem której Kupujący mogą składać Zamówienia na treści cyfrowe (ebooki) i usługi cyfrowe (Usługi) oraz produkty oferowane (produkty) przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem; 
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych (materiały edukacyjne) lub umowę o świadczenie usługi cyfrowej (Usługi) lub umowę kupna produktu
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu) czynności prawnej (np. Zamówienie w Sklepie Internetowym) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Materiały edukacyjne – treść cyfrowa oferowana w Sklepie Internetowym w formie plików PDF zawierających materiały edukacyjne; autorskie prawa majątkowe do materiałów edukacyjnych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy; 
 7. Usługa – usługa cyfrowa (usługa szkolenia lub konsultacji online) świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem platformy Google Meet, Zoom lub komunikatora Skype według wyboru Kupującego;
 8. Produkt – pomoc psychologiczna (fizyczny produkt) oferowany przez Sprzedawcę 
 9. Zamówienie – wskazanie Sprzedawcy przez Kupującego Materiałów edukacyjnych lub Usług oferowanych w Sklepie Internetowym i złożenie oświadczenia woli zawarcia umowy w przedmiotowym zakresie; 
 10. Przelewy24 – serwis płatności elektronicznych obsługiwany przez spółkę pod firmą PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000034793, numer NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł (wpłacony w całości);
 11. Przelew – płatność wykonywana przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy o numerze: 69 1140 2004 0000 3502 8331 8707 prowadzony przez mBank ; 
 12. Regulamin – niniejszy dokument, który w szczególności określa warunki korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.

 

§ 2. DANE SPRZEDAWCY

 1. Autorem materiałów edukacyjnych oraz produktów, ich Sprzedawcą, podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, a także administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego jest: Emocjonalia Aleksandra Kuberska Marta Jagodzińska Spółka cywilna,  ul. Hallera 132/137 80-416 Gdańsk NIP:5842829960 REGON: 524242128
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez adres mailowy: kontakt@emocjonalia. albo telefonicznie pod numerem telefonu: 503560368 
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69 1140 2004 0000 3502 8331 8707

 

§ 3. ZAKUP TREŚCI CYFROWYCH (materiałów edukacyjnych)

1.Zakupu materiałów edukacyjnych można dokonać za pośrednictwem witryny internetowej www.emocjonalia.pl.

2. Zakup odbywa się poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia. Do złożenia i realizacji Zamówienia wymagane jest:

 • podanie następujących danych: imię i nazwisko, 
 • wskazanie adresu e-mail, na który mają zostać dostarczone materiały edukacyjne;
 • sposób płatności.

3. Przesyłanie danych przez Kupującego zabezpieczone jest protokołem SSL. 

4. Składając Zamówienie na materiały edukacyjne Kupujący może poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola („checkbox”) dobrowolnie zrezygnować z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży stosownie do treści art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W tej sytuacji realizacja Zamówienia nastąpi przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, tj. 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych (materiałów edukacyjnych).

5. W przypadku zachowania prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta realizacja Zamówienia rozpocznie się po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

6. Składanie Zamówienia i zakup materiałów edukacyjnych kończy się użyciem przez Kupującego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz zaakceptowaniem Regulaminu oraz polityki prywatności. 

7. Kupujący jest zobowiązany zapłacić za Zamówienie z góry w jednej z dwóch dostępnych form:

8. płatnością elektroniczną za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

9. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym termin płatności w tym przypadku wynosi 3 dni od dnia złożenia Zamówienia.

10. Ceny treści cyfrowych (materiałów edukacyjnych) dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich (PLN) i są kwotami zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

11. Użycie finalizującego przycisku tj. „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranego przez Kupującego materiały edukacyjne i powoduje obowiązek zapłaty po stronie Kupującego. 

12. Zakupione materiały edukacyjne zostaną przesłane Kupującemu na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia w postaci linku do pobrania oraz pliku w  formacie: pdf.

13. Link do pobrania materiałów edukacyjnych pozostanie aktywny przez 6 miesięcy od daty jego przesłania na e-mail wskazany w formularzu Zamówienia. 

14. Realizacja Zamówienia nastąpi w ciągu 24h od zapłaty za wybrane materiały edukacyjne (w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24) lub 24h od zaksięgowania wpłaty (w przypadku płatności Przelewem). 

15. Korzystanie z zakupionych treści wymaga posiadania dostępu do Internetu oraz urządzenia i oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron internetowych dostępem do internetu oraz na odczytywanie plików: pdf, np. Adobe Acrobat Reader DC.

16. W ramach zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących wybrane materiały edukacyjne, Sprzedawca nie jest zobowiązany do udzielania jakichkolwiek konsultacji psychologicznych. 

17. Fakturę dokumentującą zakup materiałów edukacyjnych Kupujący otrzyma w formie elektronicznej na podany w formularzu Zamówienia adres e-mail. 

§ 4. ZAKUP USŁUGI CYFROWEJ (KONSULTACJI lub SZKOLENIA) 

 1. Zakupu Usługi można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.emocjonalia.pl. Zakup odbywa się poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia. 
 2. Zakup odbywa się poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia. Do złożenia i realizacji Zamówienia wymagane jest:
 • podanie następujących danych: imię i nazwisko, 
 • wskazanie adresu e-mail Kupującego;
 • sposób płatności. 

3. Przesyłanie danych przez kupującego zabezpieczone jest protokołem SSL.

4. Składając Zamówienie na Usługę Kupujący może poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola („checkbox”) dobrowolnie zrezygnować z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi stosownie do treści art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W tej sytuacji realizacja Zamówienia nastąpi przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, tj. 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

5. W przypadku zachowania prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta realizacja Zamówienia rozpocznie się po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

6. Procedura składania Zamówienia i zakup Usługi kończy się użyciem przez Kupującego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz zaakceptowaniem Regulaminu oraz polityki prywatności. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

7. Kupujący jest zobowiązany zapłacić za Zamówienie z góry w jednej z dwóch dostępnych form:

 • płatnością elektroniczną za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
 • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym termin płatności w tym przypadku wynosi 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. 

8. Ceny Usług dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich (PLN) i są kwotami zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

9. Początek realizacji Zamówienia w zakresie Usługi należy rozumieć jako rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Sprzedawcę za pośrednictwem jeden z następujących platform: Google Meet,  Zoom lub  komunikatora Skype – według wyboru Kupującego. 

10. Po złożenia Zamówienia na Usługę Kupujący oraz Sprzedawca ustalą termin wykonania Usługi. W tym celu Kupujący skontaktuje się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie do Sprzedawcy wiadomości na adres mailowy kontakt@emocjonalia.pl w ciągu 48 godzin od godziny zawarcia umowy o świadczenie Usługi, wskazując preferowaną datę i godzinę wykonania Usługi, a także rodzaj platformy, za pośrednictwem której odbędzie się realizacja Usługi lub wybór komunikatora Skype. 

11. Termin realizacji Usługi nie może być wcześniejszy niż:

 •  14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, jeżeli Kupujący nie zrezygnował z ustawowego prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi 

albo 

 • data płatności za Usługę, jeżeli kupujący zrezygnował z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi.

12. Sprzedawca w ciągu 24 godzin od otrzymania od Kupującego wiadomości wskazanej w ust. 10 powyżej potwierdzi datę i godzinę realizacji Usługi lub wskaże termin alternatywny i wówczas strony dokonają dalszych uzgodnień w drodze korespondencji mailowej. Sprzedawca na co najmniej 24 godziny przed ustaloną datą i godziną rozpoczęcia realizacji Usługi prześle Kupującemu na adres e-mail Kupującego wskazany w Zamówieniu link, którego kliknięcie pozwoli Kupującemu na dostęp do Usługi w dniu i godzinie ustalonej przez Kupującego i Sprzedawcę, a w przypadku wyboru komunikatora Skype zamiast linka zostanie podany login Sprzedawcy.  

13. W przypadku potrzeby zmiany ustalonego przez strony terminu wykonania Usługi strona, która zamierza zmienić termin jest zobowiązana do uzyskania na to zgody drugiej strony wyrażonej w formie korespondencji e-mail. W przypadku, w którym Usługa nie została zrealizowana z uwagi na nieobecność Sprzedawcy, Kupujący ma prawo wyboru zwrotu 100% uiszczonej należności tytułem Usługi lub ustalenia nowego terminu realizacji Usługi. 

14. Korzystanie z zakupionej Usługi wymaga posiadania dostępu do Internetu oraz urządzenia i oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron internetowych, a w przypadku wyboru komunikatora Skype – zainstalowanego programu Skype. 

15. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczania jakichkolwiek treści cyfrowych. 

16. Fakturę dokumentującą zakup Usługi Kupujący otrzyma w formie elektronicznej na podany w formularzu Zamówienia e-mail.

 

§ 5.ZAKUP PRODUKTÓW

 1. Zakupu Usługi można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.emocjonalia.pl. Zakup odbywa się poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia. 
 2. Zakup odbywa się poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia. Do złożenia i realizacji Zamówienia wymagane jest:
 3. podanie następujących danych: imię i nazwisko, 
 4. wskazanie adresu e-mail Kupującego;
 5. sposób płatności. 
 6. Przesyłanie danych przez kupującego zabezpieczone jest protokołem SSL
 7. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta realizacja Zamówienia rozpocznie się po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 8. Składanie Zamówienia i zakup materiałów edukacyjnych kończy się użyciem przez Kupującego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz zaakceptowaniem Regulaminu oraz polityki prywatności. 
 9. Kupujący jest zobowiązany zapłacić za Zamówienie z góry w jednej z dwóch dostępnych form:
 10. płatnością elektroniczną za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
 11. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym termin płatności w tym przypadku wynosi 3 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 12. Ceny produktów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich (PLN) i są kwotami zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 13. Użycie finalizującego przycisku tj. „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie produktów  i powoduje obowiązek zapłaty po stronie Kupującego. 
 14. Zakupione produkty zostaną przesłane Kupującemu na adres wskazany w formularzu Zamówienia za pośrednictwem firmy InPost do wybranego paczkomatu. Koszt płatności za przesyłkę wyszczególniony jest w formularzu zamówienia. 
 15. Realizacja Zamówienia nastąpi w ciągu 48h od zapłaty za produkt (w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24) lub 48h od zaksięgowania wpłaty (w przypadku płatności Przelewem).  
 16. Fakturę dokumentującą zakup materiałów edukacyjnych Kupujący otrzyma w formie elektronicznej na podany w formularzu Zamówienia adres e-mail. 

 

§ 6. KONTO UŻYTKOWNIKA 

 1. Sprzedawca zapewnia możliwość nieopłatnej rejestracji konta użytkownika w Sklepie Internetowym. 
 2. Konto użytkownika to usługa świadczona drogą elektroniczną, która zawierana jest na czas nieoznaczony. 
 3. W celu dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej www.emocjonalia.pl wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail oraz hasło. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. 
 4. Wskazane dane wykorzystywane są wyłącznie przez Sprzedawcę i wyłącznie do celów ewidencjonowania sprzedaży i prawidłowego doręczenia zakupionych treści cyfrowych lub Usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 
 6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 7. Po dokonaniu rejestracji, Kupujący może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
 8. W przypadku problemów z rejestracją konta proszę o kontakt mailowy na adres: kontakt@emocjonalia.pl.
 9. Kupujący może w każdym czasie dokonać usunięcia swojego konta. W celu usunięcia konta prosimy o kontakt mailowy na adres:kontakt@emocjonalia.pl
 10. Kupujący nie ponosi żadnych opłat za usunięcie konta i nie musi wskazywać przyczyny usunięcia konta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po złożeniu odpowiedniej dyspozycji ze strony Kupującego. Usunięcie konta nie ma żadnego wpływu na realizację Zamówienia złożonego uprzednio przez Kupującego. Usunięcie konta stanowi rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 6. NEWSLETTER – czy potrzebujemy?

 1. Za pośrednictwem witryny internetowej www.centrumfamilion.pl Kupujący może zapisać się do Newslettera, żeby otrzymywać od Sprzedającego na swój adres e-mail informacje o nowościach, aktualnych promocjach, produktach i usługach związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością. 
 1. Zapisanie się do Newslettera wymaga podania imienia, posiadania aktywnego adresu e-mail i jego wskazania w formularzu zapisu do Newslettera. 
 2. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Rezygnacja następuje poprzez kliknięcie w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach newslettera.  

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawcy przysługują prawa autorskie do treści zawartych cyfrowych sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także do treści dostarczanych przez Sprzedawcę subskrybentom Newslettera.
 2. Kupione w Sklepie Internetowym treści cyfrowe mogą być wykorzystywane przez Kupującego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, działalności zawodowej lub działalności niezarejestrowanej. 
 3. Kupujący nie może udostępniać kupionych Materiałów edukacyjnych do użytku osobom trzecim, z zastrzeżeniem dozwolonego użytku prywatnego.

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Sprzedawca informuje, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, chyba że składając Zamówienie wyraził zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy. 
 2. Odstąpienie od umowy nie wymaga podania przyczyn, a Kupujący nie ponosi kosztów z tym związanych. 
 3. Jeśli Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wystarczy, że w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@emocjonalia.pl. Kupujący może także skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdującego się tutaj [tu powinien znajdować się plik z oświadczeniem do pobrania]
 4. Wszelkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną zwrócone Kupującemu niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Materiałów edukacyjnych) Sprzedawca zwraca całą kwotę płatności wniesionej przez Kupującego z tytułu zawartej umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Sprzedawca zwraca kwotę płatności obliczoną proporcjonalnie do części niewykonanej Usługi.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 9. WARUNKI I ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć treści cyfrowe, usługi cyfrowe oraz produkty zgodnie z umową. Na zasadach wynikających z rozdziału 5B ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz określonych poniżej, Konsument oraz Przedsiębiorca Konsument, mają prawo złożenia reklamacji. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) określające zobowiązania Sprzedawcy i uprawnienia Kupującego z tytułu niezgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową przytoczone zostały w wyciągu z przepisów stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość reklamacyjną na adres e-mail: kontakt@emocjonalia.pl
 3. Sprzedawca odpowiada na każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia roszczenia przeciwko Sprzedawcy na drodze postępowania sądowego. 

 

§ 10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych podanych przez Kupującego w formularzu Zamówienia jest Sprzedawca. 
 2. Strona internetowa www.emocjonalka.pl wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies opisane są w polityce prywatności (tutaj link z odesłaniem).

 

§ 11. POZASĄDOWE MOŻLIWOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW

W przypadku sporu Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem związanego z zawartą ze Sprzedawcą umową o dostarczenie treści cyfrowych lub o świadczenie usług, Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. 

Kupujący może w szczególności:

 1. zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 2. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu;
 3. zwrócić się z do Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta z prośbą o interwencję w sporze ze Sprzedawcą w celu jego polubownego zakończenia; 
 4. skorzystać z platformy ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL), która służy do internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich związanych z internetowymi umowami sprzedaży lub internetowymi umowami o świadczenie usług.

 

§ 12. ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do modyfikacji zapisów Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian w sposobie funkcjonowania Sklepu Internetowego (zmiany technologiczne lub biznesowe), zmiany danych Sprzedawcy. 
 1. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieści informacje o tych zmianach w sposób widoczny na stronie Sklepu Internetowego. 
 2. Zmiany Regulaminu nie mają żadnego wpływu na uprzednio złożone Zamówienia, które będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą Konsumentem, które mogą im przysługiwać na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w powyżej, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • Regulamin stanowi wzorzec umowny w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 384 § 4 Kodeksu Cywilnego. Pod tymi adresami znajduje się wersja Regulaminu w formacie .pdf [tu należy wstawić link do regulaminu w formacie PDF].
 • Na żądanie Kupującego Regulamin zostanie udostępniony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 1. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 30 marca 2022 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

Załącznik nr 2 – wyciąg z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dos-
tępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadcze-
nie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 2

 

Art. 43k [Zgodność z umową] 

 1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich: 

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji; 

2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował. 

 1. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą: 

1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że: 

 1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać; 

4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy. 

 1. Przedsiębiorca informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas: 

1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub 

2) zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami. 

 1. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie z ust. 3, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: 

1) poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; 

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę. 

 1. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. 
 2. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania. 
 3. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej. 
 4. Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej przepis art. 43b ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 43l [Odpowiedzialność przedsiębiorcy] 

 1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. 
 2. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 
 3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. 
 4. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w art. 43k ust. 3, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie. 
 5. Domniemania określone w ust. 1 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli: 

1) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy; 

2) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku. 

 

Art. 43m [Niezgodność z umową treści lub usługi] 

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. 
 2. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. 
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. 
 4. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca. 

 

Art. 43n [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy] 

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3; 

2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4; 

3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; 

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m; 

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową. 
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny. 

 

Art. 43o [Zobowiązania przedsiębiorcy] 

 1. Po odstąpieniu od umowy przedsiębiorca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które: 

1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; 

2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy; 

3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności; 

4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. 

 1. Przedsiębiorca udostępnia konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3. 
 2. Przedsiębiorca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt przedsiębiorcy. 
 3. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy konsument z nich faktycznie korzystał. 
 4. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy. 
 5. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. 
 6. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

Art. 43p [Zmiana treści cyfrowej lub usługi cyfrowej] 

 1. Przedsiębiorca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Przedsiębiorca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. 
 2. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta. 
 3. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 43q [Wypowiedzenie umowy] 

 1. Jeżeli zmiana, o której mowa w art. 43p ust. 1, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 2 lub 3. 
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w art. 43p ust. 1, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Przepis art. 43o stosuje się odpowiednio. 
 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedsiębiorca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.